Pomoć


Pohranjena digitalizirana građa u repozitoriju pregledavamo kao: tekstualnu građu (knjige digitalizirane na protočnom skeneru) tekstualno-grafička građa (građa skenirana na specijalnom skeneru za knjige i uvezanu građu)

Pretraživanje i prikaz tekstualne građe

Najčešći objekt prikaza tekstualne građe su skenirane knjige. Prevođenjem knjiga u elektronski oblik dodajemo novu vrijednost takvoj građi kroz pretraživanje po punom tekstu i/ili svim metapodacima iz bibliografskog opisa.

Pretraživanje vršimo unosom traženog pojma u polje predviđeno za unos teksta kao na slici.

Ukoliko želimo pretraživanje po metapodatcima, dovoljno je kliknuti na "napredno pretraživanje".

Odabirom određene knjige iz repozitorija ili klikom narezultat pretraživanja, korisnik ima na raspolaganju sučelje za pregledavanje skenirane građe koju ćemo pobliže objasniti. Na slijedećoj je slici dio sučelja za prikaz digitaliziranog dokumenta. Digitalizirane dokumente moguće je listati na dva načina: odabirom male sličice koja nakon odabira poprima plavi okvir ili odabirom strelice za listanje slijedeće slike.Slijedi pojedinačni opis kontrola koje se nalaze na kontrolnoj traci iznad dokumenta:

Prikaz malih sličica. Klikom na ovu ikonu otvaramo/zatvaramo pregled sličica stranica e-knjige

Broj slike na kojoj se trenutno nalazi preglednik. Ručnim unosom u bijelo polje i potvrđivanjem unosa (return/enter), preglednik prikazuje sliku pohranjenu pod tim brojem.


Kontrole za navigaciju među stranicama. Opis kontrola prema redosljedu: skok na prvu stranicu, listanje natrag, listanje naprijed, skok na posljednju stranicu.


Povećavanje/smanjivanje slike unutar polja za pregled. Najprije je potrebno kliknuti na sliku, a nakon toga koristiti povećavanje/smanjivanje. Kotačić na mišu ima istu funkcionalnost nakon klika na sliku koju želimo povećati/smanjiti.


Odabirom gumba sustav započinje kreirati pdf dokument od odabranih stranica.Tiskanje trenutne stranice koja se pregledava.


Prikaz sadržaja knjige.
Klikom na ponuđeni naslov u kazalu, sustav prikazuje odabranu stranicu knjige.
Odabirom gumba
koji se nalazi uz naslov, sustav započinje kreiranje pdf dokument u kojem se nalazi odabrani članak odnosno poglavlje.

Tekst prikazane stranice. Klikom na ikonu, sustav prikazuje OCR-irani tekst u novom prozoru.
Pretraživanje i prikaz tekstualno-grafičke građe

Digitalizirani dokumenti mogu uz tekst imati i vrlo sitne detalje koje korisnik želi pobliže pregledati. Za takav tip dokumenata koristimo Microsoft Silverlight tehnologiju koja nam omogućava brzi prijenos slika visoke rezolucije internetom. Prije upotrebe ovog načina pregleda, potrebno je instalirati ponuđeni Silverlight paket (?plugin?) koji se prilikom prve aktivacije pojavljuje na ekranu. Postupak instalacije je jednostavan, potrebno je slijediti upute koje nam preglednik nudi. Preuzete postavke (default) su optimalne te nije potrebno unositi promjene prilikom instalacije. Prije instalacije, provjerite imate li dozvolu instalacije na računalu.
Nakon instalacije osvježite preglednik ili ponovno pokrenite pregledavanje dokumenta.Na slici je prikazano sučelje za pregled digitaliziranih knjiga u visokoj rezoluciji sa Silverlight instaliranim paketom.

Slijedi opis pojedine kontrole koje se nalaze na kontrolnoj traci:

Zatvaranje prozora i informacije o prikazanom dokumentu.


Kontrole za navigaciju među stranicama. Opis kontrola prema redosljedu: skok na prvu stranicu, listanje natrag, broj trenutno prikazane slike (omogućen unos broja slike), ukupni broj slika, listanje naprijed, skok na posljednju stranicu.


Proširivanje/smanjivanje površine za pregled na cijeli ekran (full-screen). Ponovni povratak na normalni modus pregledavanja ostvaruje se pritiskom tipke esc (escape).


Povećavanje, smanjivanje slike, rotacija u desno, rotacija u lijevo. Povećavanje odnosno smanjivanje slike moguće je izvoditi pomoću kotačića miša.